هدف شورای بازرگانی ایران و هند به عنوان موسسه ای غیر تجاری و غیر انتفاعی توسعه روابط بازرگانی، تجاری، اقتصادی و صنعتی میان ایران و هند است. شورای بازرگانی ایران و هند با ارائه خدمات گسترده و متفاوت و ارائه اطلاعات برای شرکتها و اشخاص حقیقی فرصت گسترش روابط میان دو کشور را برقرار نموده است 

   سمت  نام
1  رئیس شورا  جناب آقای ابراهیم  جمیلی
2  نایب رئیس  جناب آقای پرهام رضایی
3  نایب رئیس  جناب آقای مهدی رنگ رونا
4 خزانه دار جناب آقای احمد زارعی
5 عضو هیات رئیسه جناب آقای مهدی طباطبایی
6 عضو هیات رئیسه جناب آقای مصطفی ناظری
7 عضو هیات رئیسه جناب آقای جمشید خلیلی
8 بازرس اصلی جناب آقای حاج علی اکبری
9 بازرس علی البدل جناب آقای فرشید ابتکار
10 دبیر کل سرکار خانم آرزو کدخداپور